תנאי שימוש באפליקציה

 1. כללי
  • ברוכים הבאים לאפליקציה ” KIMSTA” (להלן: “האפליקציה“).
  • האפליקציה הינה בבעלות אקסייט פי אס אי 2013 בע”מ (להלן: “הבעלים“) וכל שימוש בה על ידך כפוף להוראות תנאי השימוש להלן.
  • האפליקציה נועדה לאפשר לך לקבל משוב מעת לעת על תמונות בהם צילמת את עצמך ממומחים בתחום הסגנון והמיצוב האישי (להלן: “סטייליסטים”), בכפוף לתנאי שימוש אלו ובהתאם לזמינותם בפועל.
  • לתשומת הלב, כי אין לעשות שימוש בתמונות שלא צולמו על ידך, או בתמונות שצולמו על ידך אך אינן רק שלך עצמך, ויש לעשות שימוש בתמונות סלפי אישיות שלך בלבד ועפ”י הוראות הצילום באפליקציה. כן יודגש כי אין לבעלים כל אחריות על המשוב ועל יתר תכני התקשורת, המשובים, וחוות הדעת בין הסטייליסטים לבינך, על השפעתם עלייך או על יישומם של אלו על ידך!
  • זאת ועוד, לא תהא כל סובלנות כלפי תוכן מעורר מחלוקת ועליך להימנע מהעלאתו, לרבות, אך לא רק, הפצת תכנים של פורנו, אלימות, התעללות באנשים או בעלי חיים, פגיעה ברכוש, או כל תוכן בלתי חוקי, קיצוני , מסוכן, לא בטוח, פוגעני, או המנסה לפגוע באחרים, בעצמך, בבעלי חיים ו/או רכוש, מבחינה פיזית, אתית, חוקית, רגשית או אחרת, וזאת אפילו בהסכמה מפורשת שלך ו/או של אדם אחר.
  • בהעדר הסכמה לאילו מהתנאים הכלולים בתנאי שימוש אלו, עליך להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה.
  • אם הנך מתחת לגיל 18, אינך מורשה להשתמש באפליקציה, לבצע בה רכישות, או לבצע כל פעילות אחרת בה ללא הסכמת הוריך. על ידי לחיצה על ” אני מסכים” , הנך לאשר שהם קראו ומסכימים להוראות תנאי שימוש אלה.
  • בבחירתך לעשות שימוש כלשהו באפליקציה הנך להסכים לתנאי שימוש אלו במלואם.
  • הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לשנות תנאי שימוש אלו, והנך להסכים בזאת כי בכל שימוש שלך באפליקציה לאחר המועד שבו תנאים אלו השתנו הנך לקבל על עצמך את הגרסה המעודכנת, וכנ”ל הורייך.
  • תנאי שימוש אלו חלים על האפליקציה ו/או חלקים ממנה ועל השימוש בה ובתכנים הכלולים בה, לרבות על עיצובים, קוד מקור, מודולי תוכנה ותכנים ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם של האפליקציה ו/או שהאפליקציה מאפשרת נגישות ו/או הורדה שלהם, והם מהווים חלק בלתי נפרד מהם ומתפקוד האפליקציה ו/או משירותים המוצעים בה ו/או באמצעותה, בתמורה או שלא בתמורה (להלן, ביחד ולחוד: “השירותים“).
  • השימוש במידע, במוצרים ו/או בשירותים כלשהם באמצעות האפליקציה ובכלל הינם באחריותך הבלעדית ובכפוף להוראות תנאי שימוש אלו.
  • הנך להסכים בזאת במפורש כי הבעלים פטורים לחלוטין מכל אחריות, נזק או אי נוחות, לך או לאחרים, לגבי כל היבט של שימוש באפליקציה/במוצרים/בשירותים באמצעות האפליקציה או שיסופקו לך באמצעותה והנך לקחת את כל האחריות לכך על עצמך בלבד .
 2. תנאי השימוש
  • תנאי שימוש אלו נועדו להבהיר מה הם התנאים החלים על כל מי שעשה, עושה ו/או יעשה שימוש באפליקציה.
  • בתנאי שימוש אלו, הביטוי “תוכן” כולל כל שירות, מוצר, קוד מקור, מודול תוכנה, יישום תוכנה, טקסט, תצלום, תמונה, עיצוב, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ביטוי, יצירה, ידע או מידע אחר, בשלמותם ו/או בחלקם, המוצגים באפליקציה זו ו/או שימשו לתכנונה/אפיונה ו/או המוזנים אליה ו/או הכלולים בה ו/או הממוענים אליה/ממנה, וזאת בכל אמצעי תקשורת ו/או קשר, בין בתשלום ובין בלא תשלום, על ידך ו/או צד שלישי כלשהו, וכן כל זכות קניין רוחני, לרבות, אך לא רק, פטנטים, סימני מסחר זכויות יוצרים וזכויות מוסרית, המתייחסות לאלו מהם.
  • כל שימוש שייעשה בתנאי שימוש אלו בלשון זכר או בלשון נקבה הינו לצרכי נוחות בלבד, והפנייה היא לנשים ולגברים כאחד. כמו-כן, כל פניה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים ולהפך.
  • הוראות תנאי שימוש אלו הן מצטברות ו/או חלופיות ו/או משלימות, לפי העניין והקשר הדברים.
 3. הגישה לאפליקציה
  • הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לאפשר או לא לאפשר שימוש באפליקציה בכל עת, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.
  • יכול שהגישה לאפליקציה או חלקה, והאפשרות לבצע פעולות מסוימות, תתאפשר למשתמשים מסוימים אך תהא מוגבלת למשתמשים אחרים, מסיבות כאלה ואחרות, או לא תתאפשר כלל ו/או תהא כרוכה בהקצאת שם משתמש ו/או סיסמה ו/או תהא מותנית במילוי שאלון ו/או מסירת פרטים אישיים, הכל לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים.
  • הבעלים יוכלו להתחיל לדרוש זאת ללא הודעה מוקדמת, או להוסיף לדרוש זאת, או להפסיק לדרוש זאת, או לעשות כן מדי פעם בפעם, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי.
 4. הגנת הפרטיות

פרטים, המלצות, חוות דעת שמסרת או קיבלת באפליקציה והתקשורת עם הסטייליסטים מוגנים בהתאם לכללי הגנת הפרטיות של אפליקציה זו, אולם הם אינם חלים במקרה שמשתמש בחר לחשוף אותם בעצמו כגון ע”י שיתופם מתוך האפליקציה.

 1. סוגי התכנים באפליקציה
  • הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לבחור האם ואלו תכנים יופיעו ו/או יפורסמו, או יפסיקו/יוסיפו להופיע ו/או להתפרסם באפליקציה, או יופיעו/יתפרסמו מדי פעם בפעם, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, ולפי צרכיהם המסחריים, וללא הודעה מראש או עדכון בדיעבד.
  • הבעלים עשויים לשנות, להוסיף, לגרוע, למחוק ולעדכן מעת לעת את תכני האפליקציה ו/או מראה האפליקציה ו/או אופן הפעלתה ו/או אופן השימוש בה ו/או מוצרים ו/או שירותים הכלולים בה, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתם הבלעדי.
  • הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לכלול באפליקציה תכנים המהווים פרסומות שלהם ו/או של אחרים ו/או תכנים מסחריים אחרים כלשהם (להלן: “פרסומות“).
  • תמונות, אילוסטרציות והדמיות המופיעות באפליקציה הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את הבעלים.
  • הפרסומות שיופיעו באפליקציה ו/או שיישלחו למשתמשים בה, הינן באחריות המלאה והבלעדית של המפרסמים.
  • בתכני האפליקציה עלולות ליפול שגיאות לרבות במועדים, מחירים, תנאי תשלום ועוד, והבעלים שומרים על זכותם לתקן כל טעות כאמור בכל עת.
 2. חיפוש תכנים באפליקציה

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להפעיל דרכי גישה, אמצעי חיפוש ו/או מנועי חיפוש באפליקציה, שיאפשרו גישה לתכנים מסוימים באפליקציה או חלק ממנה עפ”י בחירת  הבעלים, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

 1. זמינות תכנים באפליקציה

הנך לאשר כי יתכנו תקלות כאלה ואחרות, הנובעות מסיבות כאלה ואחרות, העלולות למנוע את הגישה ו/או השימוש באפליקציה, או להכביד עליהם, לרבות עקב קשיי תקשורת ו/או לשם תחזוקה ו/או מטעמים אחרים, ויכול שהשימוש באפליקציה ייקטע ו/או יופסק ללא השלמה ו/או שמירה. הבעלים יהיו פטורים מכל אחריות לכך, ועליך לשמור מראש כל מידע שבדעתך לעשות בו שימוש או להזין לאפליקציה, בטרם עשותך כן.

 1. הזמנת מוצרים ו/או שירותים דרך האפליקציה
  • יכול שהאפליקציה תאפשר לך לחפש, לבחור, לשמור או להגדיר מוצרים ו/או שירותים לשם הזמנתם ו/או רכישתם מהבעלים, מסטייליסטים ו/או מגופים שלישיים.
  • הנך מאשר בזאת לבעלים לעשות כל שימוש בנתוני הרכישה והשימוש שלך, כפוף למדיניות הפרטיות.
  • שימוש ורכישת מוצרים ו/או שירותים על ידך, ככל שתהא כזאת, הינה בכפוף להוראות דיני מדינת ישראל, תנאי שימוש אלו, ושיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים.
  • מחירים באפליקציה, ככל שיהיו כאלה, נכונים למועד הצגתם, ועשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת הבעלים.
  • לא יתאפשר שינוי ו/או ביטול הזמנה שבוצעה באפליקציה ע”י המזמין, אלא בהסכמה מפורשת של הבעלים בכתב ובכפוף לדמי ביטול.
  • לבעלים שמורה הזכות לבטל הצעה או עסקה, ובלבד שהודעה על כך תינתן למזמין בתוך פרק זמן סביר ממועד אישור הרכישה, בכפוף להחזר התשלומים בגין הרכישה ו/או ההצעה, ככל ששולמו עד אותו מועד.
  • הבעלות במוצר ו/או שירות שהבעלים סיפקו למזמין תישאר בבעלות הבעלים עד לפירעון כל התשלומים בפועל לכלל המוצרים שהוזמנו .
  • במקרה של אי התאמה בין המוצרים ו/או השירותים המוזמנים למסופקים, יקבל המזמין את כספו חזרה, בתנאי שלא התחיל שימוש בשירותים או השיב את המוצרים באריזתם המקורית כשהיא אינה פגומה וכל עוד לא נעשה במוצר כל שימוש, בתוך 14 יום ממועד הרכישה.
  • האחריות על טיב ו/או איכות המוצרים, ו/או השירותים ו/או ייצורם של אלו ו/או על פגמים ו/או נזקים בגינם הינם רק של מי שסיפק אותם בפועל.
  • אחריות כלשהי של הבעלים בגין מוצרים ו/או שירותים כלשהם הינה בכפוף לכל דין ובכל מקרה לא תעלה בהיקפה הכספי על המחיר ששולם בפועל לרכישתם, ככל ששולם, ובכפוף לכל דין.
 2. זמינות לשירותים
  • אם התבקשו, הוזמנו או נרכשו שירותי סטיילינג באמצעות האפליקציה, ייעשה מאמץ לספק אותם בהקדם האפשרי, אולם אין התחייבות כי הסטייליסטים או צד שלישי אחר יגיבו בזמן מוגדר.
  • מועד אספקה שיצויין באפליקציה הינו בימי עסקים של ישראל והוא מוערך בלבד, ויכול להשתנות מסיבות שונות לרבות, אך לא רק, שביתות השבתות, פגעי מזג אוויר, מלחמה, כוח עליון ונסיבות שאינן בשליטת הבעלים, והאחרונים לא ישאו בכל אחריות לכך. עם זאת, תשלומים ששולמו בעד מוצר/שירות אשר לא סופקו בפועל למזמין יושבו למזמין במלואם.
 3. הזנת תכנים לאפליקציה
  • אם במסגרת שימוש באפליקציה, חיפוש, הזמנת מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילות אחרת באמצעות האפליקציה, האפליקציה תאפשר לך להזין מידע ו/או תכנים כלשהם, האחריות על תכנים אלו, משמעותם ועצם הזנתם תחול עליך בלבד.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להזין לאפליקציה תמונות או תוכן אחר כלשהו שעלול לפגוע באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, קנייניו או זכויותיו, ואין להזין תכנים לאפליקציה בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין.
  • הבעלים שומרים לעצמם את הזכות, לערוך, לשנות ואף למחוק תכנים כאלו. הנך לתת בזאת את הסכמתך המפורשת לעריכת שינויי תוכן ו/או עריכה ו/או מחיקה של תכנים כלשהם שהוזנה לאפליקציה.
  • זו זכותך לפנות לבעלים ולבקש מחיקה של תכנים שהזנת לאפליקציה והבעלים ישתדלו למלא אחר בקשתך, אולם הם אינם מתחייבים לעשות כן.
  • האחריות לכל מעשה או מחדל שאינם עולים בקנה אחד עם האמור לעיל הינה עליך בלבד.
 4. קישורים, פרסומות והפניות מהאפליקציה

באפליקציה יכול שתהיה הפניה לתכנים, פרסומות ומקורות שאינם בשליטה ו/או פיקוח של הבעלים. לפיכך אם יופיע בהם חומר פוגעני, בלתי מוסרי, בלתי חוקי, או אם ייגרם באמצעותם ו/או בגינם נזק מכל זוג, אזי לבעלים ו/או מי מטעמם אין ולא תהא כל אחריות על כך.

 1. זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני
  • זכויות הקניין הרוחני מוגנות בישראל ובחו”ל מכוח חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות.
  • הבעלים מכבדים זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני של אחרים, וגם עליך לעשות כן.
  • אפליקציה זו ותכניה הם הרכוש הבלעדי של בעלי זכויות הקניין בהם, ואינם רכושך, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בכפוף לתנאי שימוש אלו.
  • אלא אם הוסכם במפורש אחרת מראש ובכתב, יש לראות את המידע ו/או זכויות הקניין הרוחני באפליקציה כשל הבעלים בלבד ו/או כמותרים לשימוש הבעלים ע”י צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, סימני שרות, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, יצירות, עיצובים, אמצאות, סודות מסחריים, מידע טכנולוגי, מידע פונקציונאלי, מידע מקצועי, מידע מסחרי ועסקי, וכל מידע ו/או זכות קניין רוחני, בין שנרשמה, ובין שלא נרשמה (להלן: “זכויות הקניין הרוחני“).
  • צדדים שלישיים בעלי זכויות קניין רוחני בתכנים שהוזנו לאפליקציה ללא ידיעת הבעלים של ו/או הסכמתם, מתבקשים לפנות לבעלים ו/או למי מטעמם ולדווח להם על כך.
  • הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לאכוף, להסיר, לשנות, לתקן, ולמנוע כל שימוש ו/או הזנה לאפליקציה ו/או פרסום של תכנים המפרים זכויות קניין רוחני שלהם ו/או של צדדים שלישיים, ולדרוש כל פיצוי ו/או שיפוי מכל מי שעלול להעמיד את עצמו ו/או את הבעלים במצב של הפרה אפשרית של זכויותיהם ו/או של אחרים.
 2. שימוש בתכני האפליקציה
  • אין לעשות באפליקציה ו/או בתכניה כל שימוש פוגעני באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, או זכויותיו, ואין לעשות שימוש כלשהו באפליקציה ו/או בתכניה שהינו בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין, נוהג, או תקנת הציבור.
  • כל שימוש באפליקציה ו/או בתכנים כלשהם הכלולים בה ו/או נלקחו ממנה, הינם לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות כל שימוש אחר לרבות עסקי, שיווקי או מסחרי, אלא אם יותר לעשות כן ע”י הבעלים במפורש, מראש ובהיתר בכתב, ובהתאם לתנאי ההיתר.
  • בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לנצל איזו מזכויות הקניין הרוחני של הבעלים ו/או צד שלישי ללא הסכמתם, לרבות, אך לא רק, בדרך של גזירה, העתקה, שמירה כקובץ, שכפול, הפצה, עיבוד, מחיקה, תוספת, שינוי, מכירה, השכרה, השאלה, מסירה, הצגה פומבית, ביצוע פומבי, יצירת יצירה ניגזרת, או כל דרך אחרת.
  • העושה כן ללא היתר מפורש מאת הבעלים, מראש ובכתב, ככל שיינתן ובכפוף לתנאיו, מסתכן בהעמדה לדין פלילי ובהליכים אזרחיים, לרבות צווי מניעה, חיפוש, תפיסה, תביעות כספיות, עיכוב טובין, מעצר, מאסר, וכל אמצעי אכיפה אחר ו/או נוסף שהבעלים ימצאו לנכון.
  • אין ולא יהיה בהיתר שיינתן לך ע”י הבעלים לעשות שימוש בתכנים כלשהם באפליקציה, אם וככל שיינתן, כדי לגרוע מזכויות הבעלים, לרבות זכויות בעלות בכלל, וזכויות הקניין הרוחני בפרט, ולא ישתמע ממעשה או מחדל כלשהו של הבעלים משום הסכמה להעברה ו/או למתן שימוש בזכות קניין רוחני כלשהי או זכות אחרת לבעל ההיתר או לאדם אחר, אלא אם הוסכם על כך במפורש, מראש ובכתב, ובכפוף לזכויות השייכות לבעלים, או שהאחרונים קיבלו מצדדים שלישיים, ובכפוף להוראות כל דין.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, “שימוש הוגן” ביצירה, כמשמעותו בכל דין הינו מותר למטרת לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך, בכפוף לכל דין בישראל בלבד. בכל שימוש הוגן, חובה לתת קרדיט למחבר התוכן ולאפליקציה. אין להטיל בתוכן כל פגם, או לעשות בו כל סילוף או שינוי צורה אחר, או פעולה פוגענית אחרת, אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.
 3. פטור מאחריות
  • האפליקציה והתכנים הכלולים בה, מוצגים ומוצעים לשימוש במצבם כפי שהוא (“As Is“).
  • הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי, חוזית ו/או נזיקית ו/או אחרת, לשימוש כלשהו שייעשה באפליקציה ו/או בישומייה, ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש באפליקציה מסיבה כלשהי.
  • הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי לתכנים שיימסרו או יוזנו על ידך, חוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם, קבצי מחשב שיצורפו אליהם, ולכל נזק, הפסד, עגמת נפש או תוצאות, במישרין או בעקיפין, לך ו/או לצד שלישי כלשהו.
  • הבעלים לא יישאו בכל אחריות לכל נזק עקב הורדת האפליקציה ו/או נזק שנבע מקישור הכלול באפליקציה ולכל נזק שנבע מקבלה, מהצגה או מפרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. כמו כן, אחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך הנם עליך והנך להתחייב בזאת לשפות את הבעלים בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
  • הבעלים לא מתחייבים לשמור תכנים כלשהם שהזנת לאפליקציה, ו/או שהורדת מהאפליקציה, והאחריות על שמירת תכנים באמצעים שלך, הינם בלתי תלויים בבעלים ו/או באפליקציה ו/או במי הקשור עימם, והיא עליך בלבד. שמירת תכנים כאלו הינה בכפוף להוראות כל דין ותנאי שימוש אלו.
  • הנך להצהיר בזאת כי כל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לך בגין השימוש באפליקציה הינם עליך, לרבות: תאונות, עוגמת נפש, היבטים כלכליים וכל נזק אחר. כן יצויין כי השימוש במכשיר הנייד בזמן נסיעה הינו אסור ומסוכן לך ולסביבתך.
 4. שיפוי

הנך להתחייב לשפות ולפצות את הבעלים ו/או כל מי מטעמם, בגין כל מעשה ו/או מחדל שגרם לבעלים נזק ישיר או עקיף, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, בין עקב הפרת תנאי שימוש אלו, בין עקב הפרת הוראות כל דין, ובין עקב כל טענה או תביעה מצד שלישי כלשהו.

 1. סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על הוראות תנאי שימוש אלו ופרשנותם, ומקום הבוררות והשיפוט יהיו בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב או מחוז מרכז בלבד.

 1. שינויים בתנאי שימוש

יכול שבהוראות תנאי שימוש אלו יחולו מעת לעת שינויים, עדכונים, תוספות, מחיקות, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים, עליהם תפורסם הודעה. אם הינך מעוניין להמשיך לעשות שימוש באפליקציה זו, ייראו אותך כמסכים לתנאים המתוקנים, אלא אם הם יעמדו בסתירה להוראות החוק.

 1. פנה אלינו

נשתדל לטפל בפניות מתאימות אלינו בהקדם האפשרי. פניות כאמור יש להעביר לפי הפרטים להלן:

שם:  טל הוד לוי

כתובת: קויפמן 2, תל אביב.

טלפון: 072-2755800

EMAIL: dalitdahan@gmail.com

 

 

מדיניות פרטיות לאפליקציה

 1. כללי
  • מדיניות פרטיות זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש לאפליקציה “KIMSTA” (להלן: “האפליקציה“) בבעלות אקסייט פי אס אי 2013 בע”מ (להלן: “הבעלים“) וכל שימוש בה על ידך כפוף להוראות תנאי השימוש להלן.
  • מטרת מדיניות הפרטיות היא לפרט בפניך, המשתמש/ת, כיצד נאספים עליך נתונים באמצעות האפליקציה, מה מטרת השימוש וכיצד נעשה בהם שימוש, אם בכלל.
  • הוראות מסמך זה יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד. בכל מקרה של סכסוך, מקומו של הליך כלשהו יהיה בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב או מחוז המרכז בלבד, והמותב הרלבנטי ידון בו עפ”י דיני מדינת ישראל בלבד.
  • הוראות מדיניות הפרטיות יחולו על האפליקציה יחד עם שינויים, עדכונים, תוספות, או מחיקות, כפי שיבוצעו מדי פעם בפעם על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של הבעלים, בהודעה שתפורסם (להלן: “השינויים“). המשך שימוש באפליקציה לאחר שינויים אלו יחשב כהסכמה לתנאים המתוקנים, אלא אם כן הם סותרים הוראות קוגנטיות (בלתי ניתנות להתניה) של הדין הישראלי.
 2. מדיניות הפרטיות שלנו
  • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לאפשר גישה לאפליקציה על ידי תהליך רישום או על ידי אמצעי רישום שמעמידים צדדים שלישיים כגון פייסבוק.
  • בתהליך הרשמה, תשלום, או תהליך הזנה אחר באפליקציה, ייתכן שיהיה עליך להזין פרטים כמו שמך, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת דואר, פרטי כרטיס אשראי או פרטים אחרים לפי העניין, אותם אנו אוספים.
  • אנו עשויים להשתמש במידע שאנו אוספים ממך כאמור בעת רישום, ביצוע רכישה, הרשמה לניוזלטר שלנו, בעת עריכת סקר שיווק, או באחד או יותר מהמקרים הבאים:
   • כדי להתאים אישית את חווית המשתמש שלך וכדי לאפשר לנו לספק לך את השירות או המוצר שבו יש לך עניין, או
   • כדי לעבד את העסקאות שלך במהירות האפשרית.
  • האפליקציה נבדקת על בסיס קבוע כדי לאתר חורי אבטחה ונקודות תורפה ידועות על מנת להפוך את השימוש בה עבורך בטוח ככל האפשר.
  • אנו משתמשים בסריקה שגרתית של נוזקות (Malware).
  • המידע האישי שלך מאובטח באמצעים מתאימים ונגיש רק למספר מצומצם של אנשים בעלי זכויות גישה מיוחדות למידע זה, ובכפוף לחובת שמירת סודיות. בנוסף, כל מידע המסווג כמידע רגיש כגון פרטי כרטיס אשראי שתספק, מוצפן באמצעות טכנולוגית SSL (Secure Socket Layer).
  • אנו מיישמים מגוון של אמצעי אבטחה כאשר משתמשים אחרים עושים שימוש באפליקציה כדי להבטיח שלא תהיה להם נגישות אלא למידע שלהם ותוך שמירת המידע האישי שלך מפניהם.
  • עסקות שמבוצעות באמצעות האפליקציה אינן מעובדות באפליקציה עצמה, אלא אצל גורמים מומחים לכך, והן אינן מאוחסנות על השרתים שלנו.
 3. צדדים שלישיים
  • אנחנו לא מוכרים, סוחרים, או מעבירים לגורמים חיצוניים את פרטיך האישיים, למעט אלו שהסכמת מראש.
  • אנו עשויים לאפשר פרסומות באפליקציות שלנו.
  • אנו נעשה את המירב כדי לא לאפשר לצדדים שלישיים לבצע מעקב אחריך.
 4. פנו אלינו

נשתדל לטפל בפניות מתאימות אלינו בהקדם האפשרי. פניות כאמור יש להעביר לפי הפרטים להלן:

שם: טל הוד לוי

כתובת: קויפמן 2, תל אביב.

טלפון: 072-2755800

EMAIL: dalitdahan@gmail